Биография

Ivan Hristov

Иван Христов, фото: Анахит Хайрапетян

КНИГИ:

1. Сбогом, деветнайсти век 2001 (поезия) Академичен център за литература и култура

2. Бдин 2004 (поезия) ИК Жанет 45

3. Кръгът „Стрелец“ и идеята за родоното 2009 (научно изследване) Карина М

4. Американски поеми 2013 (поезия) Издателство за поезия „ДА”

ДИСКОГРАФИЯ:

Опит за запомняне 2005 (музикален албум) ИК Стигмати

ОБРАЗОВАНИЕ:

2009 –

Доктор по филология

Тема на дисертацията: Кръгът „Стрелец“ и идеята за родното

2008-2005

Редовен докторант в Направление по Нова и съвременна българска литература – Институт за  литература, научен ръководител – ст.н.с. д-р Пенка Ватова

1996-2001

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Факултет по славянски филологии, спец. Българска филология

1991-1996

Национална Априловска гимназия, спец. Култура, естетика, изкуствознание

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ПОЕТИЧНИ ФЕСТИВАЛИ:

Ars Poetica, Братислава, Словакия, 2007

Пролетта на Горан, о. Хвар, Хърватия, 2009

Литературен фестивал Танпинар, Истанбул, Турция, 2009

Фестивал Dasein, Атина, Гърция, 2010

Международен поетичен фестивал Шаар, Тел Авив, Израел, 2010

Национален фестивал на поетичните книги, Букурещ, Румъния, 2011

Белградски фестивал на поезията и книгите „Тречи търг”, Сърбия, 2011

Средиземноморски гласове, Льодев, Франция, 2011

Панаир на книгата Прага, Чехия, 2012

Първи международен поетичен фестивал, Сибиу, Румъния, 2012

УЧАСТИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

“Периодика и литература” (ИЛ-БАН) – 2006 –

“Актуални прочити на новата българска литература” (ИЛ-БАН) – 2007–

“Българският модернизъм: мирогледни и естетически позиции, полемики и равносметки” (ИЛ-БАН) – 2007 – 2009

Подпроект „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“, финансиран от ФНИ, МОМН – 2012 –

“Литература и политика” (ИЛ-БАН) – 2009

„Под­к­ре­па за раз­ви­тие на на­уч­ния по­тен­ци­ал на мла­ди уче­ни-ху­ма­ни­та­рис­ти и ук­реп­ва­не на про­фе­си­о­нал­ни­те им кон­так­ти със све­тов­но ут­вър­де­ни уче­ни в тях­на­та на­уч­на сфе­ра“ (ИЛ-БАН) – 2009 – 2011

„Литература и география“ (ИЛ-БАН) – 2012 –

Българска литература създадена от жени – история, статус, тенденции – (ИЛ-БАН) – 2014 –

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

Word Express – проект за литературен обмен в Югоизточна Европа на британската фондация „Литература през граници“ –

2009 –

„Поезията свързва хората – моето любимо стихотворение” –  проект на фондация „Евенс“, Белгия – 2013 –

Европейски ценности в творчеството на български и македонски литературни творци през XXв. (съвместно с македонски университети и МАНУ) – 2014 –

ПО-ВАЖНИ СТУДИИ И СТАТИИ:

1. Мотивът змейова сватба и българският модернизъм // сб. Изкуствоведски четения 2007 / Ред. Клер Леви, Българска академия на науките, Институт за изкуствознание София 2007, с. 72

2. Пенчо Славейков. Модернисткото разбиране на понятието родно // сп. Български език и литература / Ред. Огняна Георгиева-Тенева – кн. 3, София, 2008, с. 46, също и на http://liternet.bg/publish14/i_hristov/pencho_sl.htm

3. Гълъбов versus Ботев. Идеята за родното // Не съм от тях. Канонът на различието: Сб. в чест на 70-год. на проф. д. ф. н. Никола Георгиев – София, 2009, с. 69, също и на http://liternet.bg/publish14/i_hristov/gylybov.htm

4. Кръгът „Стрелец“. Осмислянето на традицията // сп. Литературна мисъл /Ред. проф. д. ф. н. Радосвет Коларов. – София, 2009, с. 93, също и на: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=17607&Level=1

5. Извънканоничната литература на 20-те години // сб. Представи за българския литературен канон Х – ХХ век. / Ред. доц. д-р Сава Сивриев. – Шумен, 2009, с. 144

6. Атанас Далчев и социалистическият реализъм – несъответствия в метода // сб. Антитоталитарната литература: преодоляване на тоталитарния маталитет / Ред. ст. н. с. І ст. д-р Вихрен Чернокожев  – Институт за литература София 2009, с. 43

7. Кръгът „Стрелец“ и Никола Фурнаджиев // Годишник на филологическия факултет на ЮЗУ Неофит Рилски, том 7, Благоевград 2009, с. 199, също и на: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=17606&Level=1

8. Гео Милев. Авангардисткото разбиране на понятието родно:

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=16394&Level=1

9. Кръгът „Стрелец“ и Елисавета Багряна. Идеята за родното:

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=16393&Level=1

10. Освалд Шпенглер и българската литература от 20-те години. Между Изтока и Запада“// Сб. Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст” Сегедски университет, Унгария 2009, също и на

http://liternet.bg/publish14/i_hristov/osvald-shpengler.htm

11. Критическите проекции на кръга „Стрелец“. Между критика и проповедника // сб. Критическото наследство на българския модернизъм. (Как го четем сега) / Състав. и ред. Едвин Сугарев, Елка Димитрова, Цветанка Атанасова. – Институт за литература 2011, с. 294, също и на: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=16395&Level=1

12. Сирак Скитник. Между храма и улицата // сб. Сирак Скитник в българската култура между двете световни войни / Филологически факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”, приета за печат

13. Змейова сватба – по следите на един мотив в българския литературен модернизъм // онлайн сп. Българска наука / бр. 37, май 2011 г.: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11483

14. Българският литературен модернизъм – родно и женско // сб. Маргиналното за/в литературата / Институт за литература БАН, приета за печат, също и на: http://liternet.bg/publish14/i_hristov/rodno-zhensko.htm

15. Христов, Иван. Дебатът „Стрелец” – Лилиев и въпросът за края на българския символизъм // Литертурознанието като отговорност / Сб. в чест на 60-год. на Рая Кунчева, Пловдив 2012 г., стр. 180-190, ISBN 978-954-8238-40-3

16. Христов, Иван. „Запознайте се с България” през американски очи. Делото на Рувим Маркъм // сб. от Национална научна конференция „Феноменът Америка в българската литература – от романа до гротеската и по-нататък” (по повод 110 години от рождението на Борис Шивачев и Светослав Минков) 30 ноември, 4 декември 2012 г, БАН, София.

17. Христов, Иван. „Кръгът „Стрелец”: памет и идентичност” // сб. „Езици на паметта в литературния текст”, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2013 приета за печат

18. Христов, Иван. „Сирак Скитник и радиото”// сб. 130 години от рождението на Сирак Скитник, Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2013, приета за печат, също и на:

http://bgmodernism.com/our_modernism/ivan_hristov

ПО-ВАЖНИ ЕСЕТА:

1. Христов, Иван. Черен прах (есе върху три текста: „Книга за българския народ“ на Стоян Михайловски, „Нова книга за българския народ“ на Никола Георгиев и „Пътуване до Истанбул“ на Йосиф Бродски) // ­Мостове : Сб. в чест на 70-год. на Йордан Василев / Състав. Пенка Ватова; Ред. Нина Иванова, Огняна Георгиева-Тенева, Пенка Ватова. – София, 2005, с. 154, също и на http://www.litclub.com/library/kritika/ivan/cheren_prah.html

2. Христов, Иван. Бутик за книги. // Книгите днес, 2005, № 1, с. 6-8, също и на http://www.public-republic.com/magazine/2009/01/11325.php

3. Христов, Иван. Български книжици или малкият оазис на българската книга. // Книгите днес, 2005, № 5, с. 11-13, също и на

http://www.public-republic.com/magazine/2009/02/14816.php

4. Христов, Иван. Емили Дикинсън като Дикенс и Ран Босилек като Рамбо Силек. // Книгите днес, 2005, № 1, с. 38-39, също и на http://www.public-republic.com/magazine/2009/04/18974.php

5. Христов, Иван. Оранжевото царство на Граф Игнатиев. // Книгите днес, 2005, № 3, с. 7-9, също и на http://www.public-republic.com/magazine/2009/03/16545.php

6. Христов, Иван. Юбилейният Лилиев в Созопол. 120 години от рождението на поета. // Книгите днес, 2005, № 6, с. 12 [подпис: Иван Даскалов].

7. Христов, Иван. Площад Славейков – скорост, актуалност, хаос. // Книгите днес, 2005, № 6, с. 15-17, също и на

http://www.public-republic.com/magazine/2009/06/21338.php

8. Дьорд Сонди – строител на мостове //Лит. вестник, № 10, 15–21 март 2006, с. 6. По повод 60-год. на Дьорд Сонди. и в: Хемус (Haemus), Будапеща, 2006, № 1, с. 38-40; на бълг. и унг. ез. [загл. на унг. ез. Szondi György, a hídverõ] също и на

http://www.public-republic.com/magazine/2010/03/42128.php

9. Христов, Иван. Книжарница – кафене – галерия – „Кръг +“ // Книгите днес, май 2006, София, с. 29-30, също и на:

http://www.public-republic.com/magazine/2009/08/25021.php

10. Христов, Иван. Куфарът на Чавдар Мутафов // Литературен вестник, бр. 11, 25 март 2009, също и на

http://www.public-republic.com/magazine/2009/07/23378.php

11. Христов, Иван. Медуза // Литературен вестник, бр. 24. 1 юли 2009, също и на

http://www.public-republic.com/magazine/2009/10/28850.php

12. Христов, Иван. Джендема като поет // Литературен вестник, бр. 3. 28 януари, 2009, също и на

http://www.public-republic.com/magazine/2009/12/34058.php

13. Христов, Иван. Балкански пъзел:

http://www.public-republic.com/magazine/2010/02/39453.php

14. Христов, Иван. За литературните йерархии // в Поезис интернешънъл (Poesis Internatonal), Букурещ, 2010, № 1, с. 48-49; на англ. ез. [загл. на англ. ез. On Literary Hierarchies], на бълг. език:

http://www.public-republic.com/magazine/2010/06/50817.php

15. Христов, Иван. Поезията е изкуство на субективността:

http://www.public-republic.com/magazine/2010/07/53692.php

16. Христов, Иван. „Америките ни” // Литературен вестник, бр. 4. 1-6 февруари, 2012

ПО-ВАЖНИ РЕЦЕНЗИИ:

1. Христов, Иван. Време за “Битие и време” : [Рец. за Мартин Хайдегер. “Битие и време” / Прев. Димитър Зашев]. // Книгите днес, 2005, № 4, с. 41 [подпис: Иван Даскалов].

2. Христов, Иван. Междата между ХІХ и ХХ век през погледа на малкия човек : [Рец. за: Иван Илчев. Междено време]. // Книгите днес, 2005, № 2, с. 24 [подпис: Иван Даскалов], също и на http://www.public-republic.com/magazine/2009/05/20425.php

3. Христов, Иван. За провинцията на живота : [Рец. за: Иван Сухиванов. “Къси истории”]. // Книгите днес, 2005, № 6, с. 28-29, също и на http://www.public-republic.com/magazine/2010/12/64921.php

4. Христов, Иван. Като че там сте били : [Рец. за: Никола Бувие. “Японска хроника”]. // Книгите днес, 2005, № 3, с. 30-31 [подпис: Иван Иванов], също и на http://www.public-republic.com/magazine/2010/09/59723.php

5. Христов, Иван. Криминале и енциклопедия :[Рец. за: Стивън Боко. “Воайорът” и Алберто Моравия. “Воайорът”]. // Книгите днес, 2005, № 3, с. 35-36 [подпис. Иван Даскалов]

6. Христов, Иван. Родината – все по-отдалечена : [Рец. за: Едвин Сугарев. Родина]. // Книгите днес, 2005, № 2, с. 28-29, също и на http://www.public-republic.com/magazine/2009/09/26963.php

7. Христов, Иван. Книга за Джако:

http://www.public-republic.com/magazine/2010/08/56222.php

8. Христов, Иван. Едно ново питане

http://www.public-republic.com/magazine/2009/11/31455.php

9. Христов, Иван. Други мостове – за сборника в чест на 70-годишнината на Йордан Василев

http://www.public-republic.com/magazine/2010/04/45212.php

10. Христов, Иван „Поли“ – едно пътуване към човечността“ // в Хемус (Haemus), Будапеща, 2007, № 2, с. 53-54; на бълг. и унг. ез. [загл. на унг. ез. Poli – utazas az emberseghez], също и на http://www.public-republic.com/magazine/2010/01/36049.php

11. Христов, Иван. За лирическите сюжети на „Кой сънува моя живот“, [Рец. за: Владимир Левчев „Кой сънува моя живот“,] // Литературен вестник, бр. 1, 16. ян. 2008, също и на http://www.public-republic.com/magazine/2008/12/9362.php

12. Христов, Иван. За тематичните линии на „Парцел № 17“, [Рец. за: Камелия Спасова „Парцел № 17“,] // Литературен вестник, бр. 5-11. ноемвр. 2008, също и на http://www.litclub.com/library/kritika/ivan/kamelia_spassova.html

13. Христов, Иван. „Живоговорене“ или за силата на слабостта, [Рец. за: Ищван Кемен „Живоговорене“,] // Литературен вестник, бр. 12. 31 март 2010, също и на http://www.public-republic.com/magazine/2010/05/47888.php

14. Христов, Иван. Една книга за засрашените влюбени, [Рец. за: Владимир Левчев „Черна книга на застрашените видове“,] // Литературен вестник, бр. 20, 23-29. май. 2012, също и на: http://www.public-republic.com/magazine/2014/01/119661.php

Вашият коментар

Filed under Биография, Есета, За мен, Интервюта, Наука, Поезия, Рецензии

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s